Platform Multifunctionele Landbouw verzilvert kansen

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelde eerder dit jaar het Platform Multifunctionele Landbouw in. Het Platform heeft de opdracht meegekregen om de potentie van de multifunctionele landbouw (MFL) voor de agrarische sector verzilveren door het wegnemen van knelpunten en het creëren van ontwikkelruimte. Op 31 oktober jongstleden kwamen de vertegenwoordigers van de verschillende organisaties bijeen voor een eerste overleg.

Steeds meer agrarische bedrijven combineren de productie van voedsel en groen met het leveren van maatschappelijke diensten, zoals zorg, educatie, kinderopvang, boerderijverkoop, recreatie en agrarisch natuurbeheer. MFL is volop in ontwikkeling en heeft de potentie om nog veel meer te groeien. De specifieke waarden van multifunctionele landbouw, zoals rust, puur, beleving en kleinschalig, spreken een groot publiek aan. Multifunctionele landbouw biedt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals participatie van kwetsbare mensen in de maatschappij en een gezondere leefstijl voor toekomstige generaties. Ook voor de rest van de Nederlandse land- en tuinbouwsectoren is zij van onschatbare waarde, door de verbinding die zij legt tussen boer en burger. Op bedrijfsniveau zorgt een extra tak voor nieuwe verdienmodellen en risicospreiding.

Vertegenwoordigers van gemeenten, het ministerie van LNV, de Nederlandse vereniging van Banken, VLB, IPO, Wageningen UR en de Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving hebben zitting genomen in het Platform. Arjan Monteny, voorzitter van LTO MFL, leidt het Platform. Belangrijke speerpunten in de doorontwikkeling van de multifunctionele landbouw waar het platform mee aan de slag gaat, zijn wet- en regelgeving, financiën, plattelandsontwikkeling en ondernemerschap.

Meer informatie over de multifunctionele landbouw in Nederland is te vinden op www.multifunctionelelandbouw.net.

 

Leden van het Platform Multifunctionele Landbouw Berno Strootman (Rijksadviseur fysieke leefomgeving, Guido Landheer (Ministerie van LNV), Martine Boon (Nederlandse Vereniging van Banken), Arjan Monteny (Voorzitter LTO Multifunctionele Landbouw), Jack van der Vorst (Wageningen University and Research), Hans de Bie (Vereniging van accountants en belastingadviesbureaus), Ellen van Selm (Burgermeerster Opsterland en voorzitter P10), Winand de Jong (Ministerie van LNV), Mieke Theunissen (LTO Nederland)

Back to top