Meer ontwikkelkracht voor de multifunctionele landbouw

De multifunctionele landbouw is één van de antwoorden die de land- en tuinbouw kan bieden op grote maatschappelijke vraagstukken. Dat stelt het Platform Multifunctionele Landbouw dat op 12 februari jongstleden bijeen kwam. Leden van het platform spraken uit welke bijdrage zij kunnen leveren om de ontwikkelkracht van de multifunctionele landbouwsector te vergroten. 

Het Platform Multifunctionele Landbouw is in mei 2019 ingesteld door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de potentie van de multifunctionele landbouw te verzilveren door het creëren van ontwikkelruimte en het wegnemen van knelpunten. Volgens Arjan Monteny, voorzitter van het platform en zelf actief in de multifunctionele landbouw, willen ondernemers wel en is er een duidelijk beeld van waar hiaten in de ontwikkeling zitten. Monteny: “Wetgeving en controlerende instanties zijn gericht en geënt op monofunctionele bedrijfsvoering, wat tot onduidelijkheid of zelfs tegenstrijdigheid leidt bij een multifunctionele bedrijfsvoering. Zo geeft bijvoorbeeld de brandweer bij een vergunningsaanvraag van een multifunctioneel bedrijf wel aan wat de eisen zijn voor de horecatak en voor het glastuinbouwbedrijf, maar geeft het geen uitsluitsel over de combinatie van beiden.  Daardoor komt de aanvraag stil te liggen.” Bovendien is soms vereist dat bij de planvorming één of meerdere adviesbureaus betrokken worden en er door hen een rapport of een verkeerskundig plan wordt opgesteld. “Soms zijn ondernemers al ruim 30.000 euro lichter voordat er zicht is op ‘groen licht’ voor het plan.”

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aangegeven dat ondernemers zich bij het Agroloket kunnen melden wanneer zij voorstellen voor regeldrukvermindering en belemmeringen voor innovatie hebben. Het Agroloket van LNV is er voor ondernemers in de landbouw die onnodige regeldruk ervaren in de dagelijkse bedrijfsvoering en die belemmeringen ervaren bij voorgenomen innovatieve investeringen. Vanuit de banken en advies- en accountantsbedrijven is aangeven dat zij werk willen maken van het inzichtelijker krijgen van kengetallen van de multifunctionele landbouw. Gemeentes willen aan de slag met het delen van best practices waardoor zij elkaar kunnen inspireren over hoe omgegaan is met nieuwe ondernemingen op het platteland. Tot slot zien alle partijen de mogelijkheid tot het vergroten van het kennisniveau omtrent de multifunctionele landbouw. Ook wat betreft de betekenis die het heeft als één van de antwoorden op grote maatschappelijke vraagstukken, zoals de toenemende marktvraag naar rust, ruimte, zorg, recreatie, plattelandsbeleving en lekker en natuurlijk eten. Zo draagt multifunctionele landbouw bij aan het behoud van voorzieningen op het platteland en daarmee aan de leefbaarheid van het platteland én de steden daar omheen. 

 

Back to top