Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Over zorglandbouw

Zorgboerderijen zijn land- of tuinbouwbedrijven waar mensen vanwege ziekte, ouderdom, handicap, problemen bij opvoeding of na aanraking met justitie passende dagbesteding aangeboden krijgen om zover dat mogelijk is hun functioneren in de samenleving te verbeteren. Er zijn verschillende typen zorgboerderijen; bij de één staat beleving meer centraal, bij de andere werken & leren. Er zijn grootschalige en kleinschalige zorgboerderijen. Ook zijn er bedrijven die meer bieden dan alleen dagbesteding, waar zorgbehoevenden ook kunnen verblijven. En ook het type en de schaal van de agrarische tak verschilt.
 
Men raakt steeds meer overtuigd van de positieve effecten van zorglandbouw op de gezondheid van de cliëntgroepen. De praktijk laat zien dat de boerderij een positieve bijdrage aan het welzijn kan hebben voor cliënten uit heel verschillende doelgroepen, zoals verslavingszorg, psychiatrie, verstandelijke gehandicaptenzorg, ouderenzorg en jeugdhulpverlening. Positieve effecten die genoemd worden door de verschillende typen cliënten zijn: meer zelfwaardering, tot rust komen, ritme opbouwen, sociale contacten opbouwen, meer zingeving ervaren etc.
 
Door veranderingen in de wetgeving (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Jeugdwet, de Participatiewet en de wet Passend Onderwijs) en het feit dat de gemeente veel taken in de zorg erbij gaat krijgen, gaan er voor de zorgboeren veel dingen veranderen. Het aantal en de zorgvraag van de cliënten zal veranderen: er komen minder cliënten voor dagbesteding. En de cliënten die overblijven zijn cliënten die een zwaardere vorm van zorg nodig hebben. Er komen meer mensen die geholpen moeten worden om zelfredzamer te worden, te participeren, een vorm van een diploma te krijgen of arbeidsvaardigheden te leren. En daarnaast is er meer opvang nodig voor kinderen die (tijdelijk) uitvallen of niet toegelaten worden op school. Zorgboeren staan voor de uitdaging op deze veranderingen in te spelen.