Over agrarisch natuurbeheer

Sinds 1 januari 2016 voeren 40 agrarische collectieven in Nederland het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) uit. BoerenNatuur is de landelijke vereniging van deze 40 collectieven. Agrarische collectieven zijn samenwerkingsverbanden van, door en voor boeren. Samen met hun leden, ruim 9000 boeren en andere grondeigenaren, voeren ze het agrarisch natuur- en landschapsbeheer uit. Deze collectieve aanpak vanuit de boeren zelf is uniek in de wereld, en het werkt! Door samenwerking hebben ze meer impact en meer kennis. BoerenNatuur draagt de collectieve aanpak uit binnen Nederland en de Europese Unie vanuit de overtuiging dat deze aanpak bijdraagt aan een landbouw die bodem, klimaat, water, natuur en landschap in de regio versterkt. BoerenNatuur is onder andere betrokken bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in Groen Onderwijs. In Nederland liggen volop vergroeningskansen, bijvoorbeeld via duurzame marktconcepten of verbetering van de bodemkwaliteit. Boeren kunnen dat niet alleen. Vandaar dat BoerenNatuur en ook de agrarische collectieven intensief samenwerken met o.a. ministeries, provincies, gemeenten, water­schappen, marktpartijen LTO, WNF, onderzoeksinstellingen en terreinbeherende organisaties.
 
Download brochure
 

Omzet agrarisch natuurbeheer

 
Tabel Ontwikkeling agrarisch natuurbeheer 2007-2018

  2007 2009 2011 2013 2018
Aantal bedrijven 15.300 14.500 12.500 12.500 10.000
Omzet (in mln. euro) 61 61 62 61 66

 
 
 Tabel Totaal schatting omzet (in mln. euro) agrarisch natuurbeheer 2007-2018*

  2007 2009 2011 2013 2018
Agrarisch natuurbeheer 56 56 57 56 61
Areaal agrarisch natuurbeheer (in 1.000 hectare) 67 62 63 65 77
Overig (particulier) agrarisch natuurbeheer 5 5 5 5 5
Totaal 61 61 62 61 66

* In tegenstelling tot voorgaande omzetmetingen zijn de ontvangsten voor ganzenbeheer buiten beschouwing gelaten. Dit is met terugwerkende kracht doorgevoerd in de omzetmetingen van 2007-2013
 
 
Aantal deelnemers ANLb en areaal agrarisch natuurbeheer gestegen
Het aantal agrarische bedrijven met opbrengsten uit agrarisch natuurbeheer wordt geschat op circa 10.000 in 2018. Hiervan doen 9.500 boeren mee aan agrarisch natuurbeheer via de regionale collectieven. Sinds de start in 2016 is het aantal deelnemers met bijna 20% gestegen. In 2018 bedroeg het areaal agrarisch natuurbeheer ongeveer 77.000 hectare. In 2013 was dit nog 65.000 hectare. De sterke daling in aantal bedrijven tussen 2013 en 2018 komt enerzijds door de afname van totaal aantal landbouwbedrijven in die periode met ruim 20% en het buiten beschouwing laten van ganzenbeheer.
 
Omzet gestegen
De omzet van het agrarisch natuurbeheer is tussen 2013 en 2018 met 5 miljoen euro gestegen tot 66 miljoen euro. Deze toename is het gevolg van meer ANLb-budget door toegenomen belangstelling; 61 mln. euro in 2018. Gemiddeld ontvangt een deelnemer ongeveer 6.500 euro in 2018. Verwachting voor 2019 is dat het areaal, budget en aantal deelnemers nog verder zal groeien. Dat komt voornamelijk door overheveling van 40 mln. euro vanuit pijler 1 naar pijler 2 binnen het ANLb. Aangezien er via de beheerspakketten geen vergoeding meer wordt uitgekeerd voor ganzenschade zijn de ontvangsten ter compensatie van geleden schade door ganzen met terugwerkende kracht buiten beschouwing gelaten. Daarnaast zijn er nog agrariërs die ook beheertaken op zich nemen voor o.a.  terreinbeherende organisaties en lokale overheden.
 

BijlageGrootte
bn-brochure19x19-nl-web.pdf7.34 MB
Back to top