Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Over agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer is het ontwikkelen en in stand houden van natuur- en landschapswaarden op landbouwgrond. Dat wil zeggen dat de grond de landbouwbestemming behoudt, met daarnaast een functie voor natuur. Voorbeelden zijn weidevogelbeheer, botanisch beheer en het beheer van perceelsranden. Hoewel in strikte zin landschapsbeheer (zoals het onderhoud van houtwallen) daar niet toebehoort, wordt deze activiteit wel meegenomen onder de noemer agrarisch natuurbeheer. Agrariërs kunnen hiervoor subsidie ontvangen ter compensatie van derving aan agrarische inkomsten. Een deel van de subsidies loopt nog via de Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (PSAN) en Provinciale Subsidieregeling Natuur (PSN), een ander deel is afkomstig van de sinds 1 januari 2010 lopende Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL).
 
Agrarisch natuurbeheer zou ook kunnen worden omschreven als het beheer van natuur door agrariërs, dat naast het beheer van landbouwgrond in combinatie met natuur, ook kan bestaan uit het beheer natuurgronden, zoals bos, heide en grasland (met een natuurbestemming).